Verbinden

De eigen kracht staat centraal
Sinds schooljaar 2018-2019 zijn wij een Vreedzame School. Met dit programma streven wij naar schoolklimaat waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen centraal staat. We zijn een democratische gemeenschap, waarin iedereen een stem heeft, zich gezien en gehoord voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat. Leerlingen en leerkrachten leren hoe je met conflicten om kunt gaan door te streven naar oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn. Leerlingen krijgen diverse taken en verantwoordelijkheden in de klas en in de school. Zo leren ze allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving.

Thema's die aan de orde komen zijn: positieve groepsvorming, het zelf oplossen van conflicten, wijze van communiceren, omgaan met gevoelens, omgaan met verschillen. In het schooljaar 2019-2020 zijn leerlingen uit hogere groepen opgeleid tot mediatoren. Zij zijn dan het aanspreekpunt voor andere kinderen die een probleem hebben en helpen hen bij zoeken naar een oplossing. In schooljaar 2020-2021 wordt een leerlingenraad opgezet.

Ouders betrekken wij bij dit proces en wij informeren hen over de onderwerpen die in het kader van De Vreedzame School worden behandeld.
 

Leerkrachten aan het woord

"Ik vind het belangrijk dat kinderen leren omgaan met de vele prikkels die ze dagelijks tegenkomen."

"De Vreedzame School helpt mij en de kinderen hierbij."